Modernizace dopravního hřiště

 

Naším záměrem je modernizace stávajícího dopravního hřiště,které je zcela nefunkční a jeho současný stav nedovoluje dobře realizovat záměry,které jsou spojeny s naplněním cílů Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní školství.Předškolní vzdělávání by mělo zabezpečit výchovu a vzdělávání dětí v tomto období tak,aby vytvořilo u dětí ve věku od tří do šesti let základy klíčových kompetencí,které jsou předpokladem pro kvalitní uplatnění v naší společnosti.Snahou naplnění kompetence činnostní a občanské je vést děti k tomu,aby se naučily odpovědnosti za svoje chování,jednaly a chovaly se bezpečně k sobě i k druhým.Dodržování společně nastavených pravidel a respektování společenských norem je součástí kompetence sociální a personální.Modernizace dopracního hřiště s dopravními značkami přímo v areálu školy nám napomohou vytvářet různé dopravní situace se zapojením chodců,které však lze zinscenovat kdykoliv s velkou častostí a zároveň vytváří velký potenciál pro pohybový rozvoj dětí a podporu zdravého životního stylu.

Hlavním cílem našeho projektu je podpora dopravní výchovy dětí předškolního věku,která by měla vytvořit základy  pro bezpečný pohyb dětí a budoucích občanů na našich komunikacích a snížit tak úrazovost a nehodovost v naší zemi.Snahou je vytvořit kvalitní hodnotový základ,jehož nedílnou součástí bude přirozený respekt druhého,dodržování společných pravidel a vnímání důležitosti péče o své zdraví a bezpečí.

Modernizací dopravního hřiště,bychom chtěli vytvořit zcela nový bezpečný povrch,který bude připraven tak,že bude simulovat několik dopravních situací.Dopravní hřiště bude osazeno dopravními značkami dle předloženého návrhu,zakoupeny budou nové dopravní prostředky pro děti této věkové kategorie-koloběžky,tříkolky a dětská kola.Specifickými cíly projektu je vytvoření základů bezpečného pohybu na komunikacích,podpora pohybového rozvoje dětí,podpora zdravého životního stylu,vnímání důsledků svého chování a jednání na základě vlastního prožitku a činnosti.

Projekt je plně připraven k relizaci.Je vybrána firma,která provede stavební práce.Dále firma,která zabezpečí dodání dopravních značek a dětských dopravních prostředků.Vzhledem k tomu,že se jedná o rekonstrukci stávajícího dopravního hřiště,není potřeba stavebního povolení.Tato záležitost byla projednána se zástupcem místního odboru výstavby a životního prostředí.

Projekt bychom realizovali v letních měsících,vzhledem k tomu,že je na pozemku školy a je možné zajistit místo realizace,tak aby neohrozilo po dobu stavby bezpečnost dětí ani jiných občanů,nevytváří z tohoto pohledu riziko.Realizace by byla směrována do doby,kdy škola plánuje uzavření-letní prázdniny.Realizace záměrů Školního vzdělávacího programu by byla předmětem začátku školního roku 2008-2009.Projekt je plně podpořen zřizovatelem školy.