Projekt Hrošík Logík - logopedie u nás

  1. Představení projektu

Projekt „Hrátky hrošíka Logíka“ vznikl na podporu rozvoje komunikativních dovedností dětí předškolního věku, vznikl na podporu logopedické prevence, která by měla být účinným nástrojem pro kvalitní rozvoj řeči.

Vývoj řeči začíná už před narozením dítěte tím, že se vyvíjejí orgány, které se připravují na svou budoucí funkci. Od narození stimulují rodiče a nejbližší rozvoj řeči, nejvýznamnější roli má obvykle matka, později se na vývoji podílejí také učitelky v mateřské škole a vrstevníci. Vývoj řeči úzce souvisí s vývojem motorických schopností dítěte (s hrubou motorikou celého těla i s jemnou motorikou ruky a prstů, s motorikou mluvních orgánů), také souvisí s vývojem poznání, s časovou orientací, chápáním postupnosti, příčinných vztahů.

Od porozumění řeči, pojmenovávání předmětů a činností dítě v předškolním věku dospěje ke spojování podstatných jmen a sloves. Ve 3 letech dítě obvykle mluví už ve větách, postupně začíná vytvářet souvětí a vedlejší věty. V tomto  věku dítě vede často monolog, mluví samo za sebe, komentuje svoje konání a neposlouchá druhého. Řeč pro sebe mu pomáhá v myšlenkové činnosti a při řešení pro něj náročného problému. Ve třech letech dítě aktivně používá průměrně 1000 slov a to hlavně podstatná jména a slovesa, pak přídavná jména, méně zájména (ukazovací – ten, ta, to). Umí zpravidla vyslovovat BPM,  DTN,.. KG, F,V, J, H, CH.  Do 4 let se naučí Ť, Ď, Ň..., l.  Ve čtyřech letech dítě zpravidla používá správné tvary slov, ve skladbě vět ubývají nepřesnosti. Dítě dokáže vyprávět prožité události, popsat jev, událost či věc, vyprávět příběh s emocionálním podtextem. Zpočátku to dokáže velmi nesourodě a bez posloupného řazení. Zbystřuje své sluchové vnímání, dokáže rozlišit zvuk hlásek, definuje pojmy, doplní chybějící slova. Dítě obvykle do 4,5 let vysloví správně  č-š-ž. do 5 let se zpravidla naučí vyslovovat c-s-z . Po 5. roce dítě reprodukuje kratší příběh téměř bez pomocných otázek. Ve vyprávění sdělí začátek a konec příběhu, vnímá zápletku. Vytváří několikanásobné příčinné řetězce (protože, proto, jak- tak, a tak), používá detailnější popisy místa události, osob.

Abychom zaručili přirozený vývoj řeči je potřeba mít na paměti sounáležitost všech aspektů, které se na vývoji řeči dítěte podílejí.

Projekt řeší nejen vlastní vzdělávací cíle a vzdělávací nabídku, ale zabývá se též otázkou podmínek vzdělávání v této oblasti spoluprácí s rodinou, postupy a metodami, které nastaví další  kroky  práce pro vlastní vzdělávání respondentů.

  1. Aktivity projektu

Jaké aktivity jsou tedy součástí projektu?

  1. První aktivita

První aktivitou je vlastní dílčí projekt, který je nedílnou součástí školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání.

Vzdělávací obsah je strukturován na dvě části. První část řeší vzdělávací cíle, které jsou koncipovány tak, aby s nimi mohli pedagogové dobře pracovat a transformovat je do jednotlivých podtémat třídních vzdělávacích programů. Respektují věkové a individuální zvláštnosti dětí. Za využití metodiky na podporu individualizace ve vzdělávání, za podpory odborné literatury a odborné metodiky v oblasti předčtenářské gramotnosti budou pedagogové pracovat s cíly tak, aby odpovídaly diagnostice dané třídy a respektovaly tak dovednostní vývojovou úroveň dětí v této oblasti.

Intenzita zařazování jednotlivých cílů bude dána potřebností jednotlivých tříd za podpory a doporučení logopedických asistentů na základě vstupní diagnostiky.

Konkrétní očekávané výstupy budou pro pedagogy kritériem hodnocení postupně získávaných dovedností, tedy průběhových a výstupních kompetencí.

Druhá část vzdělávacího obsahu definuje vzdělávací nabídku, prostřednictvím které budou cíle naplňovány a u dětí tak podporovány dovednosti v této oblasti. Vzdělávací nabídka bude jak v obecné podobě, tak zde pedagogové naleznou i konkrétní doporučení.

  1. Druhá aktivita

Druhou aktivitou je vytvoření podpůrných jazykových center v jednotlivých dvoutřídkách. Pedagogové připraví prostředí tak, aby nabízelo možnost práce s grafickými listy, deskovými hrami, logopedickými kartičkami, pexesem apod. Záměr těchto center je během celého dne nabídnout aktivity, které podpoří rozvoj těchto dovedností. Děti budou centra využívat spontánně s pravidelnou motivační nabídkou pedagogů. Budou převážně podpůrnými vzdělávacími příležitostmi pro děti ohrožené , pro děti se sníženými komunikačními schopnostmi. Maňásek hrošíka Logíka bude novým kamarádem pro děti v jednotlivých třídách, bude je provázet při různých aktivitách, především při logopedických cvičeních.

  1. Třetí aktivita

Třetí aktivita je cílena na spolupráci školy s rodinou. Brožura pod názvem „Hrátky hrošíka logíka, aneb jak podpořit kvalitní rozvoj komunikativních dovedností“ přináší rodičům vstupní informace o projektu, dále pak informace o rozvoji řeči v období od narození až do 6 let, dále pak očekávané dovednosti na konci předškolního období. Rodiče získají návody na praktická cvičení pro rozvoj jednotlivých funkcí potřebných pro dobrý rozvoj řeči. V obsahu brožury nechybí i doporučení na kvalitní metodické materiály, odkazy na webové stránky.

  1. Čtvrtá aktivita

 Důležitou součástí projektu budou pravidelné individuální konzultace s rodiči ohrožených dětí s doporučením cvičení a odborné literatury, budou jim prakticky předvedena potřebná logopedická cvičení. Tam, kde bude zjevný nestandardní vývoj řeči, bude rodičům doporučena návštěva logopedického specialisty. Škola též spolupracuje se speciálním logopedem, s kterým konzultuje jednotlivé klinické případy. Čtvrtá aktivita je tedy věnovaná především spolupráci s rodiči dětí, kde bude prováděna intenzivní logopedická prevence proškolenými logopedickými asistentkami školy pod vedením Bc. Marie Křížové – koordinátora projektu.

  1. Pátá aktivita

 Pátá aktivita bude pravidelná intenzivní logopedická prevence s ohroženými dětmi prováděná logopedickými asistentkami. Před zahájením této aktivity logopedické asistentky provedou vstupní diagnostiku u všech dětí dle dané odpovědnosti. Stanovený tým připraví podkladový materiál pro depistáž, který bude součástí portfolia každého dítě, bude průběžně aktualizován s potřebným záznamem, který bude přehledem vývoje dítěte v oblasti jazykových dovedností, především pak správné výslovnosti. Jeho obsahem budou taktéž informace o případných doporučeních se zpětnou vazbou.

  1. Šestá aktivita

Šestou aktivitou je vytvoření pracoviště s podporou výpočetní techniky. Pracoviště s interaktivní tabulí určené jak pro práci se všemi dětmi, tak pro práci se skupinou dětí, které potřebují intenzivní prevenci. Výukové programy zaměřené na tuto oblast rozvoje osobnosti dítěte budou taktéž instalovány na další dvě pracoviště s možností využívání ICT ve vlastním vzdělávacím procesu.

  1. Sedmá aktivita
  1. Sedmá aktivita rozšíří kvalifikovanost dalších dvou pedagogů naší školy odborným vzděláváním v této oblasti.

4. Kde hledat metodickou podporu čidalší náměty ?

Jana Bezděková: Učíme naše dítě mluvit

Mlčochová Markéta: Šimonovy pracovní listy č. 10

Kazdová Vladimíra: Hrajeme si spolu

Kazdová Vlastimila: Hrajeme si spolu

Kolbábková, Ondáková: Upovídaná pastelka

Hanšpachová Jana: Cvičení pro maminky na mateřské dovolené

Synek František: Říkáme si s dětmi; Hlasy a hlásky

Bednářová: Mezi námi pastelkami; Co si tužky povídaly

Bednářová, Šmarda: Jedním tahem

Ovečková Věra: Grafomotorická cvičení

Pilařová Marie: Šimonovy pracovní listy 5

Klenková, Kolbábková: Diagnostika předškoláka

Kolbábková Helena: Už to umím říci, mami

Pávková Bohdana: Hrajeme si s řečí; Říkej si se mnou; Zlomíš si jazýček; Řehoři, řekni Ř; Obrázková škola řeči; Jak se kluci a holky učili říkat…

Vandasová, Smetáková: Pro hbité jazýčky, pro bystré hlavičky

Pávková Bohdana: Logopedické pexeso a obrázkové čtení

Štěpán, Petráš: Logopedie v praxi

Klenková Jiřina: Kapitoly z logopedie

Krejčíková Jarmila: Náměty pro logopedickou prevenci

Novotná Ivana: Hravá logopedie

Stará Ester: Žežicha se neříká

Zvukové loto

Zvukové pexeso

Počítačové hry – Logik, Logoklíček

Rozhýbej svůj jazýček – desková hra

Velké logopedické pexeso – Portál

Magic ball – pomůcka pro nácvik správného dýchání

http://www.computer press.cz  

http://www.klinickalogopedie.cz/

http://vsechnyknihy.cz

http://mentio.cz – výukové programy pro podporu rozvoje řeči

http://správná hračka.cz  - chytré hračky a didaktické hry

http://www.sevt.cz – hračky a didaktické pomůcky

http://www.olymptoy.cz – hračky, dřevěné hračky, dětské knížky

http://www.pallas-brno.cz – didaktické pomůcky

http://www.logopedie-vendy.cz – logopedické pomůcky

http://www.mediadida.cz – předškolní didaktické pomůcky

Bc. Křížová Marie

Mgr. Krejčová Alena

Hasmanová Martina

Bínová Jitka

Zemanová Markéta

Tíkalová Jitka

Holcová Jana

S dílčím projektem byli seznámeni všichni pedagogové dne 7.10.2013 na pedagogické radě .

Platnost a účinnost projektu je od 8.10.2013.