Úhrada školného

 Č.j. MŠ-324/2020

V Soběslavi dne: 22.5.2020

Výše úplaty za předškolní vzdělávání

Ředitelka mateřské školy DUHA Soběslav, sídliště Míru 750 podle § 123 odst.2 a 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)v platném znění, a § 6 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání ve znění pozdějších předpisů

s t a n o v u j e

základní částku úplaty za předškolní vzdělávání dítěte

  na měsíc březen 2020 180,-Kč 

                                                       na měsíc duben 2020 0,-Kč

na měsíc květen 2020 95,-Kč 

V případě dětí přijatých v souladu s §34 odst.9 školského zákona stanovuje ředitelka mateřské školy DUHA Soběslav, sídliště Míru 750 výši úplaty na 2/3 základní částky tedy: Úplata za kalendářní měsíc je splatná 15. dne stávajícího kalendářního měsíce, pokud ředitel mateřské školy nedohodne se zákonným zástupcem dítěte jinou splatnost úplaty. Ředitel školy stanoví vždy na kalendářní měsíc den úhrady tak, aby platba byla realizována dle výše uvedeného ustanovení.

                                                             Mgr. Krejčová Alena

                                                             ředitelka školy


 

Mateřská škola DUHA Soběslav, sídliště Míru 750

 

SMĚRNICE ŘEDITELE  M A T E Ř S K É    Š K O L Y,               

která se vydává na základě zákona č.561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání podle § 123 „ÚPLATA ZA VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY“ a v souladu s vyhláškou MŠMT č.14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání ve znění pozdějších předpisů.

 

DODATEK č.5

Čj.

1/18/5

Vypracoval:

Mgr. Krejčová Alena

Projednáno dne:

25.3.2020

Účinnost ode dne:

26.3.2020

 Novela vyhl.č. 280/2016

 

Čl. 5

Osvobození od úplaty

 

V návaznosti na Usnesení vlády ČR č. 194/2020Sb., kterým vláda vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2 na území České republiky nouzový stav a Usnesení vlády České republiky ze dne 15.3.2020 č. 2019 o přijetí krizového opatření a v souvislosti s přerušením provozu MŠ DUHA Soběslav, sídliště Míru 750 od 17.3.2020 ředitelka školy promíjí úplatu na měsíc duben 2020.

Čl. 8

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek ke směrnici č. 1/18/5 nabývá účinnosti dne 26.3.2020.

V Soběslavi 25.3.2020.

 

                                                                                 Mgr. Krejčová Alena

                                                                                     ředitelka školy