Směrnice

Mateřská škola DUHA Soběslav, sídliště Míru 750

Směrnice ředitele školy o školním a závodním stravování

 

Čj.:

     1/15

Vypracoval:

     Mgr. Krejčová Alena

Projednáno dne:

     31.8.2015

Účinnost ode dne:

     1.9.2015

Nahrazuje směrnici ze dne 1.1.2012

 

 

Článek I.

Obecná ustanovení

 

  1. Směrnice školy se řídí zákonem č. 561/2004 Sb. a příslušnými prováděcími vyhláškami, které se vztahují ke školnímu stravování v platném znění
  2. Směrnice školy se řídí zákonem č. 250/2000 Sb., ve znění zákona 557/2004 Sb.  a příslušnými prováděcími vyhláškami, které se vztahují k závodnímu stravování        

/č. 84/2005 Sb.v platném znění /

  1. Směrnice školy se řídí Zákonem č. 262/2006 Sb. v platném znění

 

Článek II.

Předmět

2.1.ŠJ při MŠ DUHA Soběslav, sídliště Míru 750 dle § 119 zákona 561/2004 Sb. uskutečňuje školní stravování dětí, žáků a studentů v době jejich pobytu ve škole, ve školském zařízení podle § 117 odst. 1 písm. b / a c/ a ve školských zařízeních pro  výkon ústavní výchovy , ochranné výchovy a pro preventivně výchovnou péči.

2.2.Školní jídelna zajišťuje také stravování zaměstnanců škol a školských zařízení a stravovací služby i pro další osoby , a to za úplatu v režimu závodního stravování. Toto stravování je zajištěno ve vlastní školní jídelně pouze v době, kdy je školní jídelna v provozu.  

Článek III.

Úplata za školní a závodní stravování

 

3.1. Úplata za školní stravování je určena výší finančního normativu.   

 

Ranní svačina                     7,- Kč +1,- Kč na nápoj

Odpolední svačina                 6,- Kč +1,- Kč na nápoj

Oběd     /3 – 6 let /           15,- Kč +1,-Kč na nápoj

          /7 – 10 let/           19,-Kč + 1,-Kč na nápoj

         /11-14 let/            23,- Kč

         /15 a více /            29,- Kč

 

3.2. Osobní režie je stanovena ve výši 15,- Kč.     

Součástí směrnice – výpočet osobní režie / příloha č. 1/.

 

3.3. Věcná režie je stanovena ve výši 11,- Kč.  

Součástí směrnice – výpočet věcné režie /příloha č. 2/.

 

3.4. MŠ poskytne žákům středních škol a studentům po dobu jejich činnosti v organizaci, která není praktických vyučováním nebo praktickou přípravou  jedno hlavní jídlo  za úhradu ve výši pořizovací ceny surovin.

 

3.5. Organizace může zaměstnancům činným u ní na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr , pokud je to umožněno v kolektivní smlouvě nebo stanoveno ve vnitřním předpisem, poskytnout  jedno hlavní jídlo v kalendářním dni za úhradu ve výši pořizovací ceny surovin v případě, že jejich přítomnost v práci trvá v tomto kalendářním dni alespoň 3 hodiny.
 

3.6. MŠ poskytne pracovníkům ČŠI po dobu jejich působnosti na škole jedno hlavní jídlo –  za cenu  potravin a ostatních provozních nákladů na závodní stravování

 

3.7.Organizace poskytuje zaměstnancům za sníženou úhradu jen jedno hlavní jídlo  v kalendářním dni, pokud strávník vykonává práci pro organizaci alespoň 3 hodiny v daném kalendářním dni v místě výkonu práce sjednaném v pracovní smlouvě..
 

3.8.Povinnost hradit  úplatu vzniká zákonnému zástupci vždy k 15. následujícího měsíce po odebrání stravy .

 

3.9.Povinnost hradit úplatu vzniká dospělým strávníkům vždy k 15. následujícího měsíce po odebrání stravy.

 

3.10. Odhlášení stravy je povinen zákonný zástupce dítěte, dospělý strávník učinit den předem do 13.00 hod , jinak je povinen tuto stravu uhradit.

  1. Ve výjimečných případech (náhlé onemocnění) může dospělý strávník odhlásit oběd

 do 8.00 hod. dne, kdy má stravu přihlášenu.

 

  1.  Organizace poskytne důchodcům, kteří u ní pracovali při odchodu do důchodu (škola

byla právní subjekt jedno hlavní jídlo denně za sníženou úhradu.

 

Článek IV

Rozsah služeb školního stravování

 

4.1. Dítě  v mateřské škole má právo denně odebrat oběd, jedno předcházející a jedno navazující doplňkové jídlo, je-li vzděláváno ve třídě s celodenním provozem.

 

4.2.První den neplánované nepřítomnosti strávníka ve škole nebo školském zařízení se pro účely této vyhlášky považuje za pobyt ve škole nebo školském zařízení. §4 odst. 9 vyhlášky 107/2005 Sb., o školním stravování v platném znění a tudíž tento den je rodiči umožněno odebrat přihlášenou stravu.

 

4.3.Strávníkům, jejichž zdravotní stav podle potvrzení registrujícího poskytovatele zdravotních služeb v oboru praktické lékařství pro děti a dorost vyžaduje stravovat se s omezeními podle dietního režimu bude MŠ DUHA Soběslav, sídliště Míru 750 postupovat dle vyhlášky 107/2005 Sb.  v platném znění.
 

Článek V

Sankce

 

5.1. Za porušení § 35 odst. 1, písm. d zákona č. 561/2004 Sb., kdy zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za školní stravování (§ 123)  ve stanoveném termínu, kdy slovem „opakovaně“ se rozumí 2x za sebou následující měsíční úplata, může ředitelka rozhodnout po předchozím písemném oznámení zákonnému zástupci dítěte o ukončení předškolního vzdělávání.

 

Článek VI

Závěrečná ustanovení

 

6.1. Tato směrnice nabývá účinnosti dne 1.9.2015

6.2. Tímto pozbývá platnosti směrnice o školním a závodním stravování ze dne 1.1.2012 

       včetně dodatků.                                                               

                                                                                Mgr. Krejčová Alena

                                                                                     ředitelka školy

 

Přílohy:

č.1  Kalkulace osobní režie pro daný rok

č.2  Kalkulace věcné režie pro daný rok

 

Mateřská škola DUHA Soběslav, sídliště Míru 750

 

DODATEK č.2

 

Směrnice ředitele školy o školním a závodním stravování

 

Čj.:

     1/15/2

Vypracoval:

     Mgr. Krejčová Alena

Projednáno dne:

     30.8.2019

Účinnost ode dne:

     1.9.2019

Změna v článku III.

 

 

Článek III.

Úplata za školní a závodní stravování

3.1. se vyjímá a nahrazuje se:

 

3.1. Úplata za školní stravování je určena výší finančního normativu.   

 

Ranní svačina                      8,- Kč +1,- Kč na nápoj

Odpolední svačina              7,- Kč +1,- Kč na nápoj

Oběd     /3 – 6 let /             18,- Kč +1,-Kč na nápoj

             /7 – 10 let/             22,-Kč

            /11-14 let/               29,- Kč

           /15 a více /              36,- Kč

 

Článek VI

Závěrečná ustanovení

 

6.1. Tento dodatek nabývá účinnosti dne 1.9.2019

 

Ostatní zůstává beze změny.

 

V Soběslavi 30.8.2019

                                                                      

                                                                                Mgr. Krejčová Alena

                                                                                     ředitelka školy