Vzdělávací program v Modré třídě

 • Třídní vzdělávací program

  ~~I.integrovaný blok - modrá třída

  1.Integrovaný blok - "Objevujeme barevný svět duhy"

  Naše záměry a cíle:
  ◦seznámíme děti s prostředím, do kterého přichází – děti seznámím se svou značkou, svým místem, budeme se učit, kam co patří –  budeme děti učit orientovat se v prostorách třídy a mateřské školy
  ◦naučíme děti vnímat režimové uspořádání dne – postupně se naučíme vnímat, kdy děláme jakou činnost, kdy stolujeme, jdeme ven…
  ◦podpoříme rozvoj hygienických návyků a jejich upevňování – povedeme děti k návyku správného postupu při mytí, utírání rukou, k čistění nosu
  ◦povedeme děti k projevování svých potřeb a povedeme děti k vyjadřování svých pocitů – podpořím dovednost říci o pomoc či radu, citovou podporu, vyjádřit pocit, náladu .
  ◦podpoříme komunikaci dětí v souvislosti s vytvářením  nových vztahů v kolektivu –budu rozvíjet navazování přátelských vztahů pomocí rozhovoru, dramatických i spontánních her
  ◦společně s dětmi si vytvoříme pravidla společného soužití a povedeme děti ke schopnosti společná pravidla přijímat a dodržovat – pravidlo bezpečné rychlosti, pravidlo domluvy pusou, pravidlo úklidu použitých hraček, pravidlo počtu dětí u hry
  ◦seznámíme děti se všemi, kteří o ně pečují, přiblížíme jim jejich úlohu v péči o ně –povedeme děti ke znalosti  jména paní učitelek, paní asistentky, paní uklizečky
  ◦povedeme děti k vnímání přírody, života v ní – povedeme děti k ochraně přírody, zájmu o přírodu živou a neživou

  „Babka Kořenářka“
  ◦budeme vytvářet a posilovat pozitivní vztah k přírodě, k prostředí ve kterém žijeme – budeme si rozšiřovat své poznatky o tom, co přírodě prospívá a co ji ubližuje
  ◦budeme v dětech pěstovat odpovědnost za své chování k okolí – budeme si vysvětlovat, jak i my můžeme o přírodu pečovat
  ◦seznámíme děti s prostředím zahrady a blízkým okolím – budeme děti seznamovat s teoretickými i praktickými poznatky o tom, co zahrada poskytuje a potřebuje
  ◦budeme rozpoznávat listy, šišky, plody… dle tvaru a přiřazovat k rostlinám –vysvětlíme si význam plodů rostlin
  ◦zaměříme se na plody zahrady (ovoce, zelenina, bylinky) – znalost a význam pro zdraví člověka
  ◦budeme pozorovat a rozlišovat zvířata domácí, volně žijící – budeme mluvit o významu zvířat pro život lidí, o péči o ně

  „Sovička Jůla“
  ◦budeme rozvíjet u dětí pohybové dovednosti s posílením tělesného zdraví a uvědoměním si vlastního těla – budeme provádět zdravotní cvičení s různou motivací a různým náčiním, hrát pohybové hry a zaměříme se na dovednost chůze v přiměřeném tempu, běhu v různém bezpečném terénu, skoku …
  ◦povedeme děti k osvojení si poznatků a dovedností důležitých k podpoře zdraví a    bezpečí  - budeme se učit rozeznávat, co je pro naše zdraví přínosné a co nám  škodí, co je nebezpečné

  „Medvídek Míša“
  ◦povedeme děti k osvojení si poznatků o bezpečném chování v prostorách školy, na zahradě i mimo mateřskou školu, použijeme vesty na vycházku… - zaměříme se na osvojení si pravidel bezpečné chůze v prostorách třídy a školy, pravidel bezpečného pohybu na zahradním nářadí, osvojíme si pravidla bezpečné jízdy na dopravním hřišti, budeme si vysvětlovat pravidla bezpečné chůze a pohybu kolem vozovky
  ◦budeme se vzájemně respektovat a vytvářet si kamarádské vztahy – podpořím vzájemnou komunikaci a respekt
  ◦budeme se učit starat se o vše co nás obklopuje, naše prostředí, hračky – povedeme děti k ohleduplné manipulaci s hračkami, péči o interiér naší třídy, péči o zahradu, pomocí piktogramu se budeme učit šetřit s vodou, papírem… a budeme třídit odpady

  „Hrošík Logík“

  •Budeme rozvíjet jemnou motoriku mluvidel

  •Budeme rozvíjet jemnou motoriku ruky
  •Děti budou vnímat pomocí všech smyslů

  •Podpoříme u dětí koordinaci oka a ruky
  •Děti budou napodobovat jednoduchý pohyb podle vzoru
  •Provedeme u dětí diagnostiku rozvoje řeči