Vzdělávací program v Zelené třídě

 • I. integrovaný blok

   

  „Objevujeme barevný svět DUHY“

  Naše záměry,cíle:

  • seznámíme děti s prostředím, do kterého přichází – děti seznámím se svou značkou, svým místem, budeme se učit, kam co patří – starší děti samostatně, mladší s pomocí učitelky, budu děti učit orientovat se v prostorách třídy a mateřské školy, povedu děti k vnímání vizuální podoby svého jména, starší děti jej budou napodobovat, mladším dětem budu pomáhat
  • naučíme děti vnímat režimové uspořádání dne – postupně se naučíme vnímat, kdy děláme jakou činnost, kdy stolujeme, jdeme ven… mladší děti budu učit rozlišit části dne, starší děti také povedu k vnímání běhu času na hodinách
  • podpoříme rozvoj hygienických návyků a jejich upevňování – povedu děti k návyku správného postupu při mytí, utírání rukou, mladší děti k čistění nosu, starší děti k používání toaletního papíru na WC, mladší děti s pomocí.
  • povedeme děti k projevování svých potřeb a povedeme děti k vyjadřování svých pocitů – podpořím dovednost říci o pomoc či radu, citovou podporu, vyjádřit pocit, náladu …starší děti budou mladším vzorem.
  • podpoříme komunikaci dětí v souvislosti s vytvářením  nových vztahů v kolektivu –budu rozvíjet navazování přátelských vztahů pomocí rozhovoru, dramatických i spontánních her
  • společně s dětmi si vytvoříme pravidla společného soužití a povedeme děti ke schopnosti společná pravidla přijímat a dodržovat – pravidlo bezpečné rychlosti, pravidlo domluvy pusou, pravidlo úklidu použitých hraček, pravidlo počtu dětí u hry, pravidlo „Pozor, něco zajímavého se dozvíme“
  • seznámíme děti se všemi, kteří o ně pečují, přiblížíme jim jejich úlohu v péči o ně –povedu děti ke znalosti mého jména a příjmení ostatních pracovníků kolektivu, budeme se učit rozlišovat vykání a tykání (se mnou bude platit dohoda tykání, ostatním budeme vykat)
  • povedeme děti k vnímání přírody, života v ní – povedu děti k ochraně přírody, zájmu o přírodu živou a neživou

  „Babka Kořenářka“ 

  • budeme vytvářet a posilovat pozitivní vztah k přírodě, k prostředí ve kterém žijeme – budeme si rozšiřovat své poznatky o tom, co přírodě prospívá a co ji ubližuje
  • budeme v dětech pěstovat odpovědnost za své chování k okolí – budeme si vysvětlovat, jak i my můžeme o přírodu pečovat
  • seznámíme děti s prostředím zahrady a blízkým okolím – budu děti seznamovat s teoretickými i praktickými poznatky o tom, co zahrada poskytuje a potřebuje, starší děti povedu k péči samostatně, mladší budou mít k dispozici mou pomoc. Seznámíme se s tím, co nabízí okolí MŠ z přírodního bohatství
  • budeme rozpoznávat listy, šišky, plody… dle tvaru a přiřazovat k rostlinám –vysvětlíme si význam plodů rostlin
  • zaměříme se na plody zahrady (ovoce, zelenina, bylinky) – znalost a význam pro zdraví člověka
  • budeme pozorovat a rozlišovat zvířata domácí, volně žijící – starší děti budu učit vnímat detaily, mladší děti základní rozlišovací znaky, budeme mluvit o významu zvířat pro život lidí, o péči o ně

  „Sovička Jůla“

  • budeme rozvíjet u dětí pohybové dovednosti s posílením tělesného zdraví a uvědoměním si vlastního těla – budeme provádět zdravotní cvičení s různou motivací a různým náčiním, hrát pohybové hry a zaměříme se na dovednost chůze v přiměřeném tempu, běhu v různém bezpečném terénu, skoku …
  • povedeme děti k osvojení si poznatků a dovedností důležitých k podpoře zdraví a    bezpečí  - budeme se učit rozeznávat, co je pro naše zdraví přínosné a co nám  škodí,     co je nebezpečné

  „Medvídek Míša“

  • povedeme děti k osvojení si poznatků o bezpečném chování v prostorách školy, na zahradě i mimo mateřskou školu, použijeme vesty na vycházku… - zaměřím se na osvojení si pravidel bezpečné chůze v prostorách třídy a školy, pravidel bezpečného pohybu na zahradním nářadí, osvojíme si pravidla bezpečné jízdy na dopravním hřišti, budeme si vysvětlovat pravidla bezpečné chůze a pohybu kolem vozovky
  • budeme se vzájemně respektovat a vytvářet si kamarádské vztahy – podpořím vzájemnou komunikaci a respekt
  • budeme se učit starat se o vše co nás obklopuje, naše prostředí, hračky – povedu děti k ohleduplné manipulaci s hračkami, péči o interiér naší třídy, péči o zahradu, pomocí piktogramu se budeme učit šetřit s vodou, papírem… a budeme třídit odpady

  „Hrošík Logík“

  •Budeme rozvíjet jemnou motoriku mluvidel

  •Budeme rozvíjet jemnou motoriku ruky
  •Děti budou vnímat pomocí všech smyslů

  •Podpořím u dětí koordinaci oka a ruky
  •Děti budou napodobovat jednoduchý pohyb podle vzoru
  •Provedu u dětí diagnostiku rozvoje řeči

  Jaké činnosti využijeme k naplnění našich záměrů?

  • činnosti směřující k vytváření atmosféru pohody a klidu - vytváření pravidel
  • činnosti zaměřené na poznávání jednoduchých, obrazně znakových systémů (značky,piktogramy)
  • pohybové činnosti v MŠ a venku
  • jednoduché pracovní a sebeobslužné činnosti během celého dne
  • řečové a rytmické hry, pohybové hry, hříčky s mluvidly
  • námětové hry a činnosti, dramatické činnosti
  • písničky a básničky, seznamovací hry
  • pozorování blízkého okolí a přírody,  výlety do přírody