Vzdělávací program v Zelené třídě

 • I. integrovaný blok OBJEVUJEME BAREVNÝ SVĚT DUHY

  III. INTEGROVANÝ BLOK

  „Modrý zvonek krásně zvoní, přijde mrazík jako vloni?“

  Charakteristika hlavního smyslu tohoto integrovaného bloku:

  Počasí zimního období, sníh a jeho vlastnosti, stavba sněhuláků, bobování, výlet do přírody, hledání lesních zvířátek podle stop, krmení ptáků, vánoční stromek pro zvěř a ptactvo a další pozorování nabídne příroda v zimě. Bílý, modrý, černý papír, sněhuláci, čertíci a Mikuláš bude motivem pro práci s papírem a barvou. Čas Vánoc je jako stvořený pro posílení mezilidských vztahů, pro rozhovory na téma rodina, tvorbu dárečků při poslechu koled a seznámení se s vánočními zvyky. Nebude chybět ani pečení vánočního cukroví.  Básničky, písně, hudba a pohyb zpříjemní „Vánoční cinkání s rodiči“. Po vánocích, ti nejstarší, přivítají své rodiče na společném odpoledni s učitelkami ZŠ.

  A pak už oslavíme masopust. Vyrobíme si masky a pustíme se do karnevalového reje.

  Okruhy činností – vzdělávací nabídka
  • sezónní činnosti, přímé pozorování jevů v okolí, sledování rozmanitostí a změn v přírodě
  • manipulační činnosti, konstruktivní a grafické činnosti
  • smyslové a psychomotorické hry
  •  hudebně pohybové hry
  • artikulační, řečové, sluchové a rytmické hry
  • slovní projev – recitace, zpěv, dramatizace, činnosti se zaměřením na samostatné vystupování, vyjadřování
  • nejrůznější činnosti zaměřené na koncentraci pozornosti, řešení myšlenkových i praktických problémů, hry a činnosti zaměřené na procvičování různých forem paměti
  • činnosti zaměřené na poznávání jednoduchých obrazně znakových systémů
  • kooperativní činnosti ve dvojicích, ve skupině, společná setkávání, aktivity podporující sbližování dětí
  • četba a vyprávění pohádek, poslech
  • hry, přirozené i modelové situace, při nichž se děti učí respektovat a přijímat druhého
  • příprava a realizace společných zábav a slavností
  • setkávání se s uměním mimo MŠ (návštěva kulturních akcí)
  • hry se zaměřením na poznávání a rozlišování různých společenských rolí
  • aktivity zaměřené na získávání praktické orientace v našem městě
  • praktické činnosti s různými materiály a technikami
  • experimenty se sněhem, vodou, ledem …
  • zimní sporty, hry se sněhem
  • pozorování v přírodě
  • maňáskové scénky, dramatické činnosti, příběhy, vyprávění a další

  Naše záměry, cíle
  • pobytem na zdravém zimním vzduchu budeme posilovat a otužovat tělesný rozvoj          
  a zdraví dětí
  • přiblížíme dětem tradice - Vánoc, Tři králové, masopust
  • podpoříme jejich fantazii a kreativitu
  • budeme rozvíjet pohybové schopnosti, hrubou a jemnou motoriku – zaměříme se na držení tužky, příboru, štětce, nůžek, budeme procvičovat zavazování uzle
  • budeme se učit zacházet s běžnými předměty denní potřeby, hračkami, pomůckami, nástroji a materiály
  • povedeme děti k sociální soudržnosti
  • budeme rozvíjet řečové a jazykové schopnosti
  • budeme posilovat kultivovaný projev dětí – tvoření vět, dovednost dialogu s očním kontaktem
  • podpoříme rozvoj tvořivosti
  • budeme posilovat přirozené poznávací city
  • budeme posilovat schopnost záměrně řídit svoje chování – být odpovědný za své chování, umět počkat nebo odložit oblíbenou činnost na pozdější dobu
  • budeme dále společně vytvářet pravidla společného soužití
  • budeme s dětmi diskutovat o některých způsobech ochrany bezpečí a zdraví

  Babička Kořenářka
  • povedeme děti k poznání prostředí, které je obklopuje (les v zimě, přezimující ptáci…)
  • rozvineme znalosti dětí o vývoji a neustálých proměnách přírody (listy a jejich opad, druhy jehlic…)
  • povedeme děti k odpovědnosti a péči o ptáky a lesní zvěř
  •  budeme zkoumat různá skupenství vody
  • zaměříme se na koloběh vody
  • budeme se učit chránit prostředí kolem nás a rozpoznávat, že i lidskou činností je
        možno je poškodit
  • budeme pozorovat změny v přírodě a její koloběh – střídání ročních období, měsíců, dnů
  • budeme rozvíjet poznatky dětí o živých tvorech v přírodě v zimním období

  Sovička Jůla
  • povedeme děti k osvojení si poznatků a dovedností důležitých k podpoře zdraví a   
  bezpečí  (význam vitamínů a vhodné skladby stravy …)
  • otužováním dětského organismu chceme přispět k posílení imunitního systému
  • povedeme děti k dodržování a pochopení zásad zdravého životního stylu
  • budeme s dětmi spoluvytvářet v našem společenství prostředí pohody (společné stolování, spolupodílení se na přípravě, oslavy…)

  Medvídek Míša
  • budeme posilovat prosociální chování ve vztahu k ostatním v dětské skupině
  • povedeme děti k úctě ke starším lidem
  • povedeme děti k vzájemné spolupráci
  • povedeme děti ke schopnosti vyjednávat s dětmi i dospělými ve svém okolí, domluvit se na společném řešení domluvou, kompromisem
  • budeme podporovat u dětí schopnost ochrany osobního soukromí a bezpečí  (odmítnout nepříjemné chování druhých)