Vzdělávací program v Žluté třídě

 • Třídní vzdělávací program

  TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

  II. Integrovaný blok

   „S Podzimníčkem čarujeme, jakou barvou malujeme"

  Naše záměry, cíle:
   1. pobytem na zahradě školy a v přírodě chceme podpořit tělesný rozvoj a zdraví dětí
   2. zdravotním cvičením budeme podporovat správné držení těla
   3. zaměříme se na uvolnění ruky, podporu hrubé i jemné motoriky
   4. budeme se učit ovládat dechové svalstvo, sladit pohyb se zpěvem (rytmizace)
   5. zaměříme se na komunikaci s vrstevníky i dospělými v rámci doznívání adaptačního procesu (domluvit se slovy)
   6. budeme se učit pojmenovat většinu toho, čím je dítě obklopeno
   7. budeme se učit správně vyslovovat
   8. maximálně podpoříme rozvoj tvořivosti a fantazie při práci s přírodninami, ovocem a zeleninou v různých činnostech (konstruktivních, výtvarných, hudebních, pohybových a dramatických)
   9. budeme u dětí rozvíjet základní předmatematické  představy (tvary, velikost, orientace v číselné řadě, číslovka – počet)
   10. budeme se učit přemýšlet a uvažovat a své myšlenky a úvahy vyjádřit (zobecňovat- ovoce, zelenina, rozdílné znaky, labyrinty)
   11. budeme podporovat rozvoj paměti vhodnými aktivitami (básničky, říkanky písničky, vyprávění, dramatizace apod.)
   12. budeme se učit přijímat a uzavírat kompromisy, řešit konflikt dohodou
   13. budeme se učit zvládnout život v MŠ, aktivně zvládat požadavky života školy
   14. budeme se učit vyjádřit a zhodnotit zážitky (výstava, divadlo, koncert)
   15. budeme děti učit vnímat, že změny jsou přirozené a samozřejmé, přizpůsobovat se jim

  „Babka Kořenářka“
  1. budeme v dětech pěstovat odpovědnost za své chování k okolí (třídění odpadu….)
  2. budeme se učit pojmenovávat plody, poznávat je zrakem, hmatem, čichem, chutí, přiřazovat je k rostlinám a znát jejich význam a užitek
   3. povedeme děti k elementárnímu chápání proměn v přírodě (roční období)
   4. povedeme děti k elementárnímu chápání proměn v přírodě (roční období)

  „Sovička Jůla“
  1. budeme podporovat  fyzickou zdatnost prostřednictvím vycházek do přírody a okolí města
   2. budeme dětem vštěpovat základy zdravého životního stylu prostřednictvím spolupodílení se na přípravě jídla (příprava pomazánek, moštování, slavnosti…..)

  „Medvídek Míša“
  1. budeme se učit dodržovat společně vytvořená pravidla a společenské normy chování
   2. budeme se učit navzájem si pomáhat, spolupracovat s ostatním
   
  Jaké činnosti využijeme?
   1. lokomoční pohybové činnosti v různém prostředí
   2. nelokomoční pohybové činnosti a jiné ( turistika, sezónní činnosti, hry)
   3. manipulační činnosti a jednotlivé úkony s hračkami, předměty, nástroji a různým materiálem
   4. zdravotně zaměřené činnosti (uvolňovací, dechové, průpravné a relaxační cvičení, tanec v 2/4 rytmu)
   5. příležitosti a činnosti směřující k ochraně zdraví a vytváření zdravých životních návyků
  6. poslech čtených a vyprávěných příběhů a pohádek, sledování divadelních pohádek a příběhů
  7. společná setkávání, povídání, sdílení a aktivní naslouchání druhému
   8. přípravy a realizace společných zábav a slavností
   9. tvůrčí činnost – výtvarné, pracovní , hudebně pohybové
   10. poučení o nebezpečných situacích a o způsobech, jak se před nimi chránit (zvířata, houby, povětrnostní jevy)
   11. práce s literárními texty a obrazovým materiálem (encyklopedie, zásobník

   

   

  I.integrovaný blok

   "Objevujeme barevný svět duhy"

  Naše záměry a cíle:
  ◦seznámíme děti s prostředím, do kterého přichází – děti seznámím se svou značkou, svým místem, budeme se učit, kam co patří – starší děti samostatně, mladší s pomocí učitelky, budeme děti učit orientovat se v prostorách třídy a mateřské školy,
  ◦naučíme děti vnímat režimové uspořádání dne – postupně se naučíme vnímat, kdy děláme jakou činnost, kdy stolujeme, jdeme ven…
  ◦podpoříme rozvoj hygienických návyků a jejich upevňování – povedeme děti k návyku správného postupu při mytí, utírání rukou, k čistění nosu
  ◦povedeme děti k projevování svých potřeb a povedeme děti k vyjadřování svých pocitů – podpořím dovednost říci o pomoc či radu, citovou podporu, vyjádřit pocit, náladu .
  ◦podpoříme komunikaci dětí v souvislosti s vytvářením  nových vztahů v kolektivu –budu rozvíjet navazování přátelských vztahů pomocí rozhovoru, dramatických i spontánních her
  ◦společně s dětmi si vytvoříme pravidla společného soužití a povedeme děti ke schopnosti společná pravidla přijímat a dodržovat – pravidlo bezpečné rychlosti, pravidlo domluvy pusou, pravidlo úklidu použitých hraček, pravidlo počtu dětí u hry, pravidlo zvednuté ruky
  ◦seznámíme děti se všemi, kteří o ně pečují, přiblížíme jim jejich úlohu v péči o ně –povedeme děti ke znalosti  jména paní učitelek, paní asistentky, paní uklizečky
  ◦povedeme děti k vnímání přírody, života v ní – povedu děti k ochraně přírody, zájmu o přírodu živou a neživou

  „Babka Kořenářka“
  ◦budeme vytvářet a posilovat pozitivní vztah k přírodě, k prostředí ve kterém žijeme – budeme si rozšiřovat své poznatky o tom, co přírodě prospívá a co ji ubližuje
  ◦budeme v dětech pěstovat odpovědnost za své chování k okolí – budeme si vysvětlovat, jak i my můžeme o přírodu pečovat
  ◦seznámíme děti s prostředím zahrady a blízkým okolím – budeme děti seznamovat s teoretickými i praktickými poznatky o tom, co zahrada poskytuje a potřebuje
  ◦budeme rozpoznávat listy, šišky, plody… dle tvaru a přiřazovat k rostlinám –vysvětlíme si význam plodů rostlin
  ◦zaměříme se na plody zahrady (ovoce, zelenina, bylinky) – znalost a význam pro zdraví člověka
  ◦budeme pozorovat a rozlišovat zvířata domácí, volně žijící – budeme mluvit o významu zvířat pro život lidí, o péči o ně

  „Sovička Jůla“
  ◦budeme rozvíjet u dětí pohybové dovednosti s posílením tělesného zdraví a uvědoměním si vlastního těla – budeme provádět zdravotní cvičení s různou motivací a různým náčiním, hrát pohybové hry a zaměříme se na dovednost chůze v přiměřeném tempu, běhu v různém bezpečném terénu, skoku …
  ◦povedeme děti k osvojení si poznatků a dovedností důležitých k podpoře zdraví a    bezpečí  - budeme se učit rozeznávat, co je pro naše zdraví přínosné a co nám  škodí, co je nebezpečné

  „Medvídek Míša“
  ◦povedeme děti k osvojení si poznatků o bezpečném chování v prostorách školy, na zahradě i mimo mateřskou školu, použijeme vesty na vycházku… - zaměříme se na osvojení si pravidel bezpečné chůze v prostorách třídy a školy, pravidel bezpečného pohybu na zahradním nářadí, osvojíme si pravidla bezpečné jízdy na dopravním hřišti, budeme si vysvětlovat pravidla bezpečné chůze a pohybu kolem vozovky
  ◦budeme se vzájemně respektovat a vytvářet si kamarádské vztahy – podpořím vzájemnou komunikaci a respekt
  ◦budeme se učit starat se o vše co nás obklopuje, naše prostředí, hračky – povedu děti k ohleduplné manipulaci s hračkami, péči o interiér naší třídy, péči o zahradu, pomocí piktogramu se budeme učit šetřit s vodou, papírem… a budeme třídit odpady

  „Hrošík Logík“

  •Budeme rozvíjet jemnou motoriku mluvidel

  •Budeme rozvíjet jemnou motoriku ruky
  •Děti budou vnímat pomocí všech smyslů

  •Podpořím u dětí koordinaci oka a ruky
  •Děti budou napodobovat jednoduchý pohyb podle vzoru
  •Provedu u dětí diagnostiku rozvoje řeči