Vzdělávací program v Žluté třídě

 • Třídní vzdělávací program

  KONKRETIZOVANÉ CÍLE A ZÁMĚRY V. IB,1.podt.:
  „Červená svítí – STÁT! Pojďme si na louku hrát“

  DT
  1.  budeme se učit koordinovat pohyby těla v různých polohách - koordinovaně a jistě se pohybovat (lezení, překážky, tříkolka,.. )
  2.  budeme se učit pojmenovávat základní části těla, znát základní pojmy užívané ve spojení se zdravím, pohybem a sportem
  DP
  3. budeme se učit porozumět slyšenému
  4. budeme sledovat pohádku, vyprávět příběh - zachytit hlavní myšlenku příběhu, zd.d. příběh převyprávět samostatně,
  5. budeme se připravovat pro život v mnohajazyčné evropské společnosti (seznámíme
  se s tím, že se lidé dorozumívají i jinými jazyky a že je možné se jím učit)
  6. budeme se učit co je z poznávacího hlediska důležité (správně reagovat na světelné
  a akustické signály)
  7. budeme podporovat rozvoj paměti – krátké texty k zapamatování, vybavení textu
  (př. vyprávění zážitků z výletu,…)
  8. budeme se učit chápat elementární matematické souvislosti a dle potřeby je využívat - chápat jednoduché označení počtu, porovnávat počet – více, méně, stejně
  9. budeme se učit vyjadřovat svojí představivost a fantazii v tvořivých činnostech (konstruktivních, výtvarných, hudebních, pohybových či dramatických) – ztvárnit píseň, vyjádřit se dramaticky, zachytit představu výtvarnou technikou
  10. budeme se učit orientovat v prostoru i v rovině, částečně se orientovat v čase (nacházet znaky společné a rozdílné př. všechny předměty ze dřeva, zobecňovat dopravní prostředky,…)
  11. povedeme děti k využívání zkušeností k učení (samostatně se rozhodovat v některých situacích, vymýšlet nová řešení, přicházet s vlastními nápady,…)
  12. povedeme děti k podílení se na organizaci hry a činností (učit se kooperovat, dohodnout se s ostatními, přijmout roli,…)
  13. budeme se učit vyjadřovat své prožitky (z běžného života kolem nás)
  DD
  14. povedeme děti k aktivní komunikaci (vyprávět, povídat, naslouchat druhému,…)
  15. povedeme děti k odmítnutí komunikace, která je jim nepříjemná
  16. budeme podporovat rozvoj komunikace s vrstevníky a dospělými
  DSP
  17. povedeme děti k uvědomění, že ne všichni lidé respektují pravidla chování, učit se odmítat společensky nežádoucí chování (lež, nespravedlnost, ubližování, lhostejnost, agresivita, hrát spravedlivě, nepodvádět, umět i prohrávat) – zd.d budou příkladem ostatním, kteří budou získávat povědomí o správném chování
  18. povedeme děti prostřednictvím hudebních a hudebně-pohybových činností
  se vyjadřovat a zvládat základní hudební dovednosti – společně zazpívat, zahrát na rytmický hudební nástroj, zatančit ve dvojici i ve skupině podle daného rytmu – zd.d. s větší samostatností a přesností
  DSV
  19. povedeme děti k podvědomí o širším společenském, věcném, přírodním, kulturním
  i technickém prostředí, prostřednictvím praktických zkušeností a praktických ukázek v okolí dítěte
  20. budeme učit děti znát co je škodlivé a nebezpečné (různé nástrahy a rizika ve spojení s přírodou, co může ohrožovat zdravé životní prostředí,…)
  21. budeme poskytovat dětem další poznatky o své zemi (vlajka, prezident,název státu, hlavního města republiky…dle zdatnosti)
  22. budeme seznamovat děti s existencí jiných zemí, národů i kultur (typické znaky některých cizích národů, přírodní podmínky, zvyky, zvířata,…)

  BK  
  23. DP – povedeme děti ke zkoumání, experimentaci
  24. DSV – budeme v dětech pěstovat odpovědnost za své chování k okolí
  25. DSV – budeme rozvíjet poznatky dětí z oblasti živé a neživé přírody
  26. DSV – povedeme děti k ochraně nejmenších živočichů

  SJ
  27. DT – budeme rozvíjet poznatky o tom, co našemu zdraví škodí a co prospívá, naučíme se znát - pojmenovat viditelné části těla, některé vnitřní orgány a zná základní zásady zdravého životního stylu, význam vhodné skladby jídelníčku (dostatek zeleniny, ovoce, luštěnin,…) v naší stravě- zd.d širší přehled a samostatné stravování
  28. DT – průběžně budeme dětem vhodným způsobem vysvětlovat význam pohybu a zdravé stravy pro jejich rozvoj, budeme se snažit vytvářet u nich odpovědnost za své zdraví
  29. DT – budeme se učit bezpečně chovat u vody, ve městě i na výletě
  MM
  30. DT – budeme se učit chovat obezřetně při setkání s cizími a neznámými osobami - odmítnout nepříjemný kontakt a komunikaci
  31. DP – povedeme děti k sebeúctě – vlastnímu ocenění, vzájemnému ocenění
  32. DP – budeme posilovat prosociální chování, ve vtahu k druhým lidem – rodina, kamarádi, skupina
   
  Časový rozsah: přibližně 8 týdnů

  CHARAKTERISTIKA INTEGROVANÉHO BLOKU
  Příroda, počasí, slunce, bouřka, rostliny a jejich plody, zvířata budou předmětem různých pohybových, výtvarných, pracovních, pěveckých činností. Děti se setkají s péčí o druhé v souvislosti s přírodou (včely, mravenci atd.), významem spolupráce, tolerance a ohleduplnosti.
  Činnosti budou přenášeny ven na zahradu školy nebo do přírody. Stromy, zvířata a jejich mláďata, lesní plody budou předmětem pozorování nebo motivem pro činnosti z nich vyplývající. Jedním z podtémat z programové nabídky bude také „já a moje tělo“, jak se chránit před úrazy, co nám hrozí ve vodě, co budeme dělat s odřeným kolenem a proč nám včela dala žihadlo. Zařadíme hry s dopravní tématikou, výlety do přírody a nebudou chybět ani společné aktivity s rodiči v rámci doplňkového programu. Děti si rozšíří poznatky o své zemi a existenci jiných zemí národů a kultur.
  Okruhy činností – vzdělávací nabídka
  grafomotorická cvičení
  lokomoční pohybové činnosti
  činnosti zaměřené na poznatky o lidském těle a péči o něj
  pohádky ve všech podobách
  společné diskuse, rozhovory, vyprávění
  hry a činnosti na procvičování různých forem paměti a pozornosti

  pozorování kulturních a technických objektů
  činnosti vedoucí k identifikaci sebe sama a k odlišnosti od ostatních
  hry a situace, kde se dítě učí chránit soukromí a bezpečí své a druhých
  aktivity přibližující pravidla vzájemného styku a mravní hodnoty
  činnosti přispívající k péči o okolní krajinu, pracovní a pěstitelské činnosti
  poučení o možných nebezpečných situacích, nepříznivé přírodní a povětrnostní jevy, dopravní situace a nebezpečné situace o prázdninách