Důležité sdělení vedení školy

X

                       

Mateřská škola DUHA Soběslav, sídliště Míru 750                                                                                                                        

Č.j. MŠ-784/2021

V Soběslavi         dne: 15.12.2021

 

Výše úplaty za předškolní vzdělávání

 

Ředitelka mateřské školy DUHA Soběslav, sídliště Míru 750

 

podle § 123 odst.2 a 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)v platném znění, a § 6 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání ve znění pozdějších předpisů

 

s t a n o v u j e

 

      základní částku úplaty za předškolní vzdělávání dítěte

      od 1.12.2021 do 31.12.2021  ve výši:     262,-Kč

 

Úplata za kalendářní měsíc je splatná  15. dne stávajícího kalendářního měsíce, pokud ředitel mateřské školy nedohodne se zákonným zástupcem dítěte jinou splatnost úplaty.

 

Ředitel školy stanoví vždy na kalendářní měsíc den úhrady tak, aby platba byla realizována dle výše uvedeného ustanovení.

                                                                                       

 

 

                                        

                                                                                  Mgr. Krejčová Alena

                                                                                       ředitelka školy

 

Zveřejněno dne: 16.12.2021